miércoles, 30 de diciembre de 2015

Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a l’exercici 2016. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda

No hay comentarios:

Publicar un comentario